Start in afaceri: Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Start in afaceri: Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata Start in afaceri: Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
de Silviu Marian Banila la 07 Mar. 2014
produseserviciiafaceriaippimmprogramproceduraotimmc

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, denumit in continuare Program, este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, implementat de catre Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, denumit in continuare Departament, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotararii Guvernului 430/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obiectivul principal al Programului il constituie sprijinirea operatorilor economici, societati comerciale si societati cooperative, prin facilitarea accesului la finantare, in scopul imbunatatirii performantelor economice si tehnice ale operatorilor economici, urmarind adaptarea la cerintele determinate de statutul Romaniei ca stat membru al Uniunii Europene, prin cresterea nivelului de competitivitate, crearea si mentinerea locurilor de munca, sporirea protectiei consumatorilor si securitatii alimentare.
     Programul urmareste:
    - intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata;
    - dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.
     Prezenta procedura instituie o schema transparenta de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013.
     Prezenta schema nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis.
     Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
 
  2. Bugetul Programului
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014 este de 18.039.000 lei pentru acordarea de alocatii financiare neramursabile, denumite in continuare AFN si a fost aprobat prin anexa nr. 3/35/26  la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014. 
Pentru anul 2014, prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minimum 225 beneficiari.
 
  3. Beneficiari eligibili
  3.1. Pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici (intreprinderi mici si mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune in legislatia nationala Recomandarea CE nr.361 din data de 6 mai 2003, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003, respectiv societati comerciale, societati cooperative), care indeplinesc cumulativ la data solicitarii urmatoarele criterii de eligibilitate:
a)  sunt inregistrati conform Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile  ulterioare sau in baza  Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei sau in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri si se incadreaza in categoria IMM, conform Legii 346/2004;
b) sunt persoane juridice (societati comerciale/societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, activitati prevazute in anexa nr. 1 la prezenta procedura (coduri CAEN conform Ordinului Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala);                              
c) au cel putin 1 an calendaristic (cu conditia cumulativa a existentei unui an fiscal complet, 1 ian. – 31 dec.,  pentru care se va prezenta bilant contabil) de la infiintare la data completarii on-line a planului de investitii  si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completarii on-line a planului de investitii, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
d) au obtinut profit din exploatare, in exercitiul financiar precedent depunerii cererii de finantare.
e) au capital social integral privat; 
f) nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru;
g) au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
h) au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;    
i) au sediul social, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
j) nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
k) nu sunt in dificultate, in conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
l) au obtinut cel putin 50 puncte in urma completarii on-line a planului de investitii, conform modelului si criteriilor prevazute in anexa nr. 3 la prezenta procedura;
m) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
n) nu au primit un ajutor ilegal,  in conformitate cu prevederile”Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate", publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
o) nu au fost respinsi la finantare in ultimii 5 ani in cadrul programelor nationale derulate de Departament pe motive de fraudare a procedurii (ex: achizitii second hand, conflict de interese, etc.)
 
3.2. Beneficiarii sunt obligati pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de AFN, sa mentina investitia pentru care primesc AFN in cadrul Programului in mediul declarat in planul de investitii (rural sau urban), sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului si sa pastreze locurile de munca create prin program conform numarului de locuri de munca pentru care a primit punctaj in planul de investitii. In caz contrar ajutorul acordat se recupereaza conform Ordinului Nr. 1532 din 13 August 2012 si prevederilor prezentei proceduri de implementare.
3.3. Nu se acorda AFN in cadrul Programului pentru:
- activitati de pescuit si acvacultura, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000;
- activitati legate de productia primara a produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana;
- activitati de procesare si marketing ale produselor agricole, asa cum sunt enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana, in urmatoarele cazuri:
a) cand cuantumul ajutorului este stabilit pe baza pretului sau a cantitatii produselor de acest tip cumparate de la producatorii primari sau puse pe piata de operatorii economici respectivi;
b) cand ajutorul este conditionat de a fi partial sau integral cedat producatorilor primari (fermieri);
- activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
- ajutoarele destinate utilizarii produselor nationale in detrimentul celor importate;
- agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer, asa cum este definit in Regulamentul CE nr. 1407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui;
- ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordat agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa contra cost.
Nu sunt eligibile pentru a fi selectate in cadrul programului I.M.M.-urile care activeaza in sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie si activitatile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis in conformitate cu prevederile Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013. 
Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro, echivalentul in lei (conform Declaratiei pe propria raspundere privind ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis - anexa nr. 4 Sectiunea A la prezenta procedura).
Operatorii economici care vor depasi acest prag prin insumarea AFN acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite in ultimii 3 ani fiscali consecutivi pot beneficia de finantare numai pana la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul in lei. 
Nu pot beneficia de AFN in cadrul Programului operatorii economici in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre personalul din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism/OTIMMC implicat in implementarea Programului, rudele acestora si ofertanti, atunci cand ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor nerambursabile sau in situatia in care exista legaturi intre structurile actionariatului beneficiarului si personalul din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism /OTIMMC implicat in implementarea Programului si rudele acestora. Aplicantul va depune la decont o declaratie in acest sens, atasata dosarului de achizitie, conform legislatiei in vigoare privind conflictul de interese: 
Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea  faptelor de coruptie; Legea nr 477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din institutiile si autoritatile publice; Codul Penal al Romaniei; 
 
3.4. Incadrarea operatorilor economici in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform prevederilor Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pe baza declaratiei pe proprie raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii pentru anul fiscal 2013 (anexele nr.5 si 6 la prezenta procedura, dupa caz).
 
4. Tipurile ajutorului financiar
4.1. Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microintreprinderi , 70% pentru intreprinderi mici  si 60% pentru intreprinderi mijlocii   din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de valorile specificate in anexa nr. 2 la prezenta procedura.  Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar.
 4.2. (1) AFN se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati/cheltuieli eligibile:
a)achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)
b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare; 
c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare; 
d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale; 
e) achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
f) achizitionarea de electro si motostivuitoare;
g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata; 
h) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare; 
i) achizitionarea de mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare) sau microbus transport persoane, in legatura directa cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza Programul;
j) certificarea unui sistem de management al calitatii/ mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei alimentelor, in conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calitatii);SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de  mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al sigurantei alimentelor) ; OHSAS 18001: 2007(sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale), simplu sau integrat;
k) realizarea unui site  pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN; 
l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile/alternative de energie  pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
m) promovarea on-line a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, pe suport hartie si pe suport electronic ; 
n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare, participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena necesare in activitatile de comercializare a produselor si serviciilor de piata ;
o) consultanta pentru obtinerea finantarii in cadrul prezentului program . 
 (2) Pentru activitatile de implementare si certificare a sistemelor de management, in vederea implementarii si certificarii  sistemelor de management se finanteaza  urmatoarele categorii de servicii:
a)  cursuri de instruire pentru personalul implicat in activitati legate de calitate/mediu/sanatatea si securitatea ocupationala/siguranta alimentelor (auditor intern);
b)  consultanta privind intocmirea documentatiei de implementare a sistemelor de management; 
c) certificarea sistemului de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii   ocupationale/sigurantei alimentelor, simplu sau integrat.
Activitatile de consultanta prevazute la pct. 4.2, alin. 1, lit. o) si pct. 4.2, alin. (2), lit. b) nu pot depasi cumulat 5% din valoarea eligibila/decontata a proiectului, mai putin consultanta. 
(3) Prin acest Program nu se finanteaza activitatile de re-certificare a sistemelor de management; se finanteaza numai extinderea certificarii unui sistem de management la un sistem integrat. 
(4) Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv. 
(5) Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70, conform certificatului constator emis de Registrul Comertului. 
(6) Furnizorii de servicii de certificare eligibili in cadrul Programului pot fi numai organisme de certificare acreditate, in domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicita serviciile.
 (7) Bunurile achizitionate in cadrul programului pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. In cazul mijloacelor fixe, acestea  trebuie sa aiba fara TVA, o valoare mai mare sau egala cu 2.500 lei, conform Hotararii Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. Nu se permite achizitionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse. 
(8) Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile. 
(9)   Achizitionarea in conditii de piata.
 Solicitantii care au semnat contractul de finantare au obligativitatea de a achizitiona bunurile si serviciile eligibile in conditii de piata cu respectarea principiilor prevazute in OUG 34/2006 privind achizitiile publice, respectiv sa intocmeasca  un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minimum 3), ofertele primite trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantului, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat dupa incheierea contractului, la momentul depunerii decontului. 
(10) Este obligatorie mentinerea in stare de functionare a achizitiilor realizate prin program, pe intreaga perioada de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, incepand cu anul urmator primirii alocatiei financiare nerambursabile (anii 2015, 2016, 2017).
4.3. Cheltuielile efectuate de catre operatorul economic trebuie sa fie in legatura directa cu activitatile codului CAEN mentionate in “Clasificarea activitatilor din economia nationala- CAEN Revizuit 2-„ autorizate  pentru care se solicita finantare.
4.4. In cazul activelor achizitionate, ajutorul financiar va fi acordat numai daca acestea sunt noi si puse in functiune cu respectarea reglementarilor tehnice aplicabile la momentul efectuarii vizitei de certificare a cheltuielilor.
4.5. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand.
4.6. Beneficiarii sunt obligati sa  asigure in favoarea Oficiilor Teritorale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (denumite in continuare OTIMMC)  bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani si sa cesioneze toate drepturile pe care le va dobandi in temeiul asigurarii catre OTIMMC. 
4.7. Nu se acorda ajutor financiar pentru societatile ai caror asociati/administratori au calitatea de asociati/actionari/administratori in cadrul altor societati aplicante la oricare din Programele derulate de catre Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism in anul 2014.
 
5. Inscrierea in program si solicitarea acordului de principiu pentru finantare
 Directia Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism administreaza, gestioneaza si deruleaza direct programele de incurajare si stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, finantate de la bugetul de stat, la nivel national si local, prin intermediul OTIMMC si asigura managementul financiar si/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
 5.1.Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de investitii in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
 5.2.  Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.
 5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa inregistrare se completeaza on-line planul de investitii si  se incarca in aplicatie documentele solicitate conform anexei nr. 3 la prezenta procedura. In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de investitii incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 10 zile de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului. In cazul in care nu sunt completate sau nu prezinta coerenta toate punctele si subpunctele din cadrul fiecarei sectiuni a planului de investitii, aplicantul va primi scrisoare de respingere. 
 5.4. In momentul salvarii si transmiterii datelor inregistrate in aplicatie in cadrul planului de investitii on-line, aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii cu datele corespunzatoare, completate de catre acesta, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului. Solicitantii vor tipari Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare dupa completare, o vor semna, stampila, scana si incarca in aplicatie. Originalul semnat si stampilat se depune in termenul prevazut la 5.8.1 la prezenta procedura, la OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta insotita de documentele  justificative prevazute in Anexa 10 la prezenta procedura .
 5.5. Planul de investitii on-line corect si integral completat va putea fi transmis si inregistrat o singura data in cadrul aplicatiei pe parcursul perioadei prevazute la subpct. 5.3., programul electronic de inregistrare on-line a planurilor de investitii nepermitand inscrierea de doua ori a aceluiasi operator economic. 
 5.6. Calcularea punctajului planurilor de investitii se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
 5.7.(1) Dupa expirarea termenului prevazut la subpct. 5.3 si in conformitate cu punctajul obtinut in urma evaluarii online a planurilor de investitii, Directia Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism va face publica pe site-ul institutiei, la adresa www.aippimm.ro, lista cu solicitantii  acceptati in vederea evaluarii administrative in cadrul Programului precum si lista cu solicitantii respinsi care nu au obtinut punctajul minim de 50 de puncte.  Admiterea in Program se va face  in  ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de investitii on-line. La punctaje egale va prevala numarul mediu de salariati la 31.12.2013, locatia implementarii proiectului, numarul de inregistrare RUE, conform principiului “primul venit-primul servit”, in aceasta ordine. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar de identificare pentru fiecare proiect, denumit numar RUE, adica numar in Registrul Unic Electronic. 
(2) In scopul verificarii solicitarilor si implementarii Programului, in cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea Programare, Selectie, Evaluare si Contractare a Programului, denumita in continuare UPSEC , al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia ordonatorului tertiar de credite al fiecarui OTIMMC.
 (3) UPSEC  din cadrul OTIMMC va transmite, in termen de 3 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), solicitantilor care au indeplinit punctajul minim de 50 de puncte scrisori de instiintare cu privire la acceptarea acestora in vederea evaluarii administrative, precum si scrisori de respingere a finantarii solicitantilor care au obtinut mai putin de 50 de puncte la evaluarea automata a planurilor de investitii completate on-line, semnate si stampilate de catre Seful OTIMMC.
 5.8.(1) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la primirea scrisorilor de instiintare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativa, solicitantii care au indeplinit punctajul minim de 50 de puncte au obligatia depunerii Cererii tip de acord de principiu pentru finantare, anexa 13, semnata si stampilata de administratorul societatii, insotita de documentele justificative, indosariate, conform anexei nr. 10 la prezenta procedura, sectiunea A, la sediul OTIMMC de care apartine judetul in care este inregistrata firma solicitanta (anexa nr. 11 la prezenta procedura). 
 (2) Nedepunerea documentelor mentionate la alin. (1) in intervalul de timp prevazut atrage dupa sine decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.
 
6. Documente necesare
 6.1.(1) Solicitantii prevazuti la subpct. 5.8. alin. (1), vor depune la OTIMMC cererea tip de acord de principiu pentru finantare semnata si stampilata de administratorul societatii, insotita de documentele justificative indosariate prevazute in anexa nr.10 la prezenta procedura, sectiuneaA.
 (2) Documentele corespunzatoare dosarului de solicitare a AFN, prevazute in anexa nr.10 la prezenta procedura, sectiunea A, respectiv  certificatul constatator, certificatele de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor de plata catre bugetul de stat consolidat si cele privind achitarea taxelor si impozitelor locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, etc., trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii Cererii tip de acord de principiu pentru finantare (anexa 13 la prezenta procedura). Solicitantii care au datorii esalonate, conform certificatelor de atestare fiscala, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
 6.2 Intreaga documentatie va fi depusa in 3 exemplare, 1 original si 2 fotocopii certificate (pe fiecare exemplar specificandu-se daca este original sau copie) conform scrisorii de instiintare pe care aplicatia o va transmite electronic fiecarui aplicant si in termenul prevazut la subpct. 5.8. alin. (1), intr-un plic sigilat in care se vor regasi cele 3 exemplare ale documentelor, plic care sa poarte mentiunea “Cerere tip acord de principiu pentru finantare - Documentatie administrativa– numar RUE“; 
Pe plicul sigilat se vor mentiona in mod obligatoriu urmatoarele informatii:
        Destinatar:
 - OTIMMC - adresa (anexa nr. 11 la prezenta procedura);
 - Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;
 Expeditor:
 - numarul de inregistrare on-line;
 - denumirea completa a operatorului economic solicitant;
 - numarul de inregistrare la ORC;
 - CUI/codul de inregistrare fiscala;
 - suma AFN solicitata;
        - adresa solicitantului, inclusiv judetul.
        6.3.(1) Cererea tip de acord de principiu pentru finantare, semnata si stampilata de catre administratorul societatii aplicante, impreuna cu documentatia administrativa se depun la OTIMMC. OTIMMC va inregistra depunerea documentelor in Registrul Unic Electronic al programului si va transmite aplicantilor confirmarea de depunere a documentatiei.   
   (2) Cererea tip de acord de principiu pentru finantare si toate celelalte documente, fotocopiile certificate, poarta stampila solicitantului si semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului operatorului economic fiind semnate de aceeasi persoana (reprezentant legal sau imputernicit).
   (3) Prin copie certificata, in cadrul Programului, se intelege fotocopie cu stampila operatorului economic, semnatura reprezentantului legal/imputernicitului si mentiunea "conform cu originalul".
   (4)  Toata corespondenta intre intreprinderea solicitanta si OTIMMC va purta mentiunea “completare la dosarul cu nr. RUE…… “ si va fi transmisa la OTIMMC de catre solicitant. Toata corespondenta intre OTIMMC si solicitanti in cadrul programului va purta semnatura sefului de Oficiu si stampila Oficiului teritorial.
 
7. Evaluarea si selectia beneficiarilor
   7.1. Evaluarea planurilor de investitii se face in mod automat si transparent dupa completarea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform Anexei nr. 3 la procedura programului, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
7.2. Verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de investitii, inclusiv a legaturii directe a activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, se realizeaza de catre OTIMMC. 
Verificarea si obtinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finantarii planului de investitii. Verificarea documentelor depuse si a planurilor de investitii on-line se va face in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data depunerii acestora astfel: 
a) din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, de catre UPSEC din cadrul OTIMMC in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenului prevazut la art. 5.8(1); solicitarile vor fi evaluate in ordinea numarului RUE, in baza verificarii documentelor justificative prevazute in anexa nr.10, sectiunea A la prezenta procedura. Solicitantii care nu indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la subpct. 3.1. la prezenta procedura, precum si cei care au depus documentatia incompleta, vor primi scrisori de instiintare a respingerii din Program.
b) verificarea planurilor de investitii, de catre UPSEC din cadrul OTIMMC in termen de 15 zile lucratoare de la data expirarii termenului de la pct. 7.2.(a). Verificarea  planurilor de investitii  (Anexa 3 la procedura) se va face doar pentru solicitarile care au fost admise din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, in ordinea punctajului obtinut la inscrierea in Program. Verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de investitii, completarea explicita si cu detalii a tuturor campurilor Planului de investitii, codurile CAEN eligibile, inclusiv a legaturii directe a activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, concordanta intre codul CAEN pe care se acceseaza si activitatile propuse in planul de investitii, se realizeaza de catre Unitatile de Programare, Selectare, Evaluare si Contractare(UPSEC) din cadrul OTIMMC sub coordonarea Directiei Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism; Scrisoarea de admitere de principiu la finantare in limita bugetului/in afara bugetului, se transmite de catre OTIMMC solicitantului.
Se pot solicita clarificari, aplicantului fiindu-i transmisa Scrisoare de solicitare clarificari, semnata si stampilata de Seful OTIMMC. Completarile solicitate se depun la OTIMMC in 48 de ore de la instiintare. Nedepunerea clarificarilor solicitate in termen conduce la respingerea proiectului.
 Daca in urma analizei planului de investitii se constata ca informatiile declarate de solicitant in planul de investitii on-line nu sunt corecte/reale, ele generand si un punctaj diferit de cel generat de aplicatie, solicitantul va primi scrisoare de instiintare a respingerii planului de investitii. 
 
7.3.(1) Dupa finalizarea verificarii  solicitantii acceptati de principiu pentru finantare vor primi  prin fax,  e-mail sau posta, notificarea  privind acordul de principiu pentru finantare, semnata si stampilata de Seful OTIMMC, urmand ca in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acesteia, partile sa semneze contractul de finantare ( anexa nr. 12 la prezenta procedura) la sediul OTIMMC. Pentru intocmirea Contractelor de Finantare, beneficiarii trebuie sa prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajanta)/ extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de  suma necesara cofinantarii /contract/ linie de credit, emise de o institutie financiara bancara din Romania, si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile. Dovada capacitatii de finantare/cofinantare a proiectului va fi prezentata la  sediul OTIMMC la momentul semnarii contractului de finantare de catre  parti.
 
(2) In cazul in care OTIMMC constata neconcordante in informatiile furnizate sau solicitantii nu prezinta dovezi certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului sau nu semneaza contractul de finantare in termenul specificat la subpct. 7.3, alin.1,  solicitantii vor primi scrisoare de instiintare a respingerii planului de investitii, semnata si stampilata de Seful OTIMMC.
(3) Dupa expirarea termenului prevazut la punctul 7.2. lit b.) se va publica pe site-ul www.aippimm.ro lista cu aplicantii admisi de principiu la finantare si respinsi. 
 
8. Primirea si solutionarea contestatiilor
8.1. In conformitate cu dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, in situatia in care solicitantul se considera vatamat intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la UPSEC, acesta are dreptul de a urma procedura prevazuta in aceste situatii.
8.2. (1) Solicitantul se poate adresa OTIMMC, formuland o contestatie, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere. 
8.3. Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
- datele de identificare a operatorului economic;
- obiectul contestatiei, motivele de fapt si de drept si dovezile pe care se intemeiaza;
- semnatura reprezentantului legal si stampila.
8.4. Pentru solutionarea contestatiilor, se va constitui in cadrul OTIMMC o Comisie de contestatie, formata din membrii care nu au participat la evaluarea documentatiei. 
8.5. Termenul de solutionare este de 10  zile calendaristice de la data primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin fax, e-mail sau posta, cu confirmare de primire.
 
9. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile
9.1. AFN va fi eliberata beneficiarilor care au efectuat activitatea/activitatile eligibila/eligibile si plata cheltuielilor aferente acesteia/acestora, in conformitate cu contractul de finantare semnat intre parti, insotit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finantare (Anexa 12).
9.2.(1) Acordarea AFN se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr.7 la prezenta procedura), pe care beneficiarul trebuie sa o depuna la OTIMMC, insotita de  documentele justificative indosariate prevazute in anexa nr.10 la prezenta procedura, sectiunea B, care de asemenea va face parte din documentatia depusa. 
(2) pentru locurile de munca nou create in cadrul proiectului - dovada crearii acestora se va face la depunerea decontului, cu contractele individuale de munca inregistrate, cu norma intreaga, incheiat pe perioada nedeterminata si extras din REVISAL. Pentru locurile de munca nou create in cadrul proiectului prin intermediul ANOFM din categoria persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj se va depune in plus fata de documentatia mentionata mai sus, si dovada repartitiei de la AJOFM, adeverinta care atesta calitatea de beneficiar de indemnizatie de somaj de la AJOFM, copie dupa Cartea de Identitate a angajatului, precum si contractul de munca, cu extras din REVISAL. Mentinerea locurilor de munca nou create prin proiect pe parcursul anului de implementare si in perioada de monitorizare se va verifica in perioada de raportare de catre OTIMMC in cadrul vizitelor de raportare anuale.
(3) Intreaga documentatie va fi depusa in 3 exemplare: 1 original si 2 fotocopii certificate.
Toate cele 3 exemplare ale dosarelor continand acelasi numar de documente vor fi puse intr-un plic sigilat si depuse  la sediile OTIMMC.
 I. Destinatar:
- OTIMMC - adresa (anexa nr. 11 la prezenta procedura);
- UPSEC: Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata.
II. Expeditor:
- nr. de inregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
- denumirea completa a operatorului economic solicitant;
- nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;
- CUI/codul de inregistrare fiscala;
- suma AFN solicitata;
- adresa beneficiarului, inclusiv judetul.
9.3. In vederea implementarii si monitorizarii Programului, in cadrul OTIMMC se va constitui Unitatea  Monitorizare, Control si Raportare, denumita in continuare UMCR, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia ordonatorului tertiar de credite al fiecarui OTIMMC.
9.4. Beneficiarii sunt obligati sa efectueze activitatile pentru care au solicitat finantare si sa depuna cererea-tip de eliberare AFN la OTIMMC,  in termen de maximum 30 de zile lucratoare  de la data semnarii contractului de finantare de catre beneficiar, dar nu mai tarziu de 01 Septembrie 2014. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucratoare  mentionat mai sus atrage decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program. OTIMMC – UMCR va efectua vizite de certificare a cheltuielilor. In situatia neefectuarii cheltuielilor, sau in cazul in care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea initiala, sau nu sunt noi si puse in functiune, beneficiarul este respins de la finantare.
Termenul de 30 de zile lucratoare se poate prelungi  o singura data,  numai la solicitarea beneficiarului, urmata de propunerea UPSEC OTIMMC si cu acordul Directiei Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism pentru situatii exceptionale (de exemplu intarzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de catre aplicant a unei cereri de prelungire cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea expirarii termenului prevazut in contract. 
9.5. Durata prelungirii termenului prevazut la pct. 9.4 nu poate depasi termenul limita de efectuare a cheltuielilor, adica 01 Septembrie 2014.
9.6. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi  certificate prin vizita la fata locului a reprezentantilor UMCR  din cadrul OTIMMC in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii cererii-tip de eliberare a AFN. Reprezentantii UMCR vor face verificari la fata locului, consemnand cele constatate intr-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. 
9.7. Pentru acordarea AFN se va constitui in cadrul OTIMMC  o Unitate de Plata, denumita in continuare UP, al carei numar de persoane, atributii si responsabilitati vor fi stabilite prin decizia sefului OTIMMC.
 9.8. Un exemplar al dosarului de eliberare a AFN, aprobat de UPSEC  si UMCR, insotit de contractul de finantare, vor fi depuse spre plata la unitatea de plata din cadrul OTIMMC.
 9.9. Decontarea se face intr-o singura transa pentru toate activitatile. 
9.10. Nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati compensatorii intre partile contractante, in cadrul activitatilor si cheltuielilor eligibile, precum si compensari intre valorile unitare ale activelor cuprinse in notificare.
 9.11.(1) Virarea efectiva a sumei care constituie AFN se face de catre UP, pe baza deciziei sefului OTIMMC, exprimata prin ordonantarea individuala, in contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul sau la care sunt luati in evidenta fiscala, in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau in conturile deschise la banci comerciale din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria Statului, in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 146/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) In situatia identificarii unor neconcordante in procesul de implementare al programului, Directia Implementare Programe pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii din cadrul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism si/sau OTIMMC poate refuza  plata AFN. 
(3) OTIMMC nu poate acorda plata AFN partiala sau in avans.
(4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor, fie prin ridicarea lor de catre operatorii economici de la sediul OTIMMC, fie prin transmitere prin posta, la cererea expresa a beneficiarilor, dupa verificarea conformitatii fotocopiilor si virarea efectiva a sumei reprezentand AFN.
9.12. Beneficiarii AFN nu pot schimba, la achizitionare, activele pentru care au primit acordul de principiu sau alte elemente din planul de investitii aprobat.
 
10. Cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare
10.1.(1) In cazul in care beneficiarii eligibili renunta la finantare pentru una sau mai multe activitati pentru care UPSEC din cadrul OTIMMC a transmis solicitantilor contractul de finantare insotit de notificarea  privind acordul de principiu pentru finantare (anexa la contractul de finantare), acestia au obligatia de a transmite la OTIMMC personal, prin posta sau curier cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare, conform Anexei nr. 8 la prezenta procedura.
(2) Beneficiarii vor primi AFN numai pentru activitatile si cheltuielile ramase nemodificate in urma cererii de renuntare partiala la finantare formulate conform alin. (1).
(3) Beneficiarii pot renunta la activitatile pentru care au primit notificare numai daca, prin aceasta modificare, punctajul obtinut la completarea on-line a planului de investitii nu se modifica.
10.2. Cererea-tip de renuntare totala/partiala la finantare pentru care exista acordul de principiu se completeaza in limba romana, prin tehnoredactare si poarta semnatura in original a reprezentantului legal sau a imputernicitului beneficiarului eligibil.

11. Prevederi referitoare la raportarea si monitorizarea ajutoarelor
11.1. Schema de ajutor de minimis va fi publicata integral pe site-ul Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, si la adresa www.aippimm.ro.
11.2. Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se face in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.436 din data de 28.06.2007.
11.3. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, prin OTIMMC, va informa in scris, prin intermediul contractului de finantare insotit de anexa la contractul de finantare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.352 din 24 decembrie 2013
11.4. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, prin OTIMMC, va acorda un ajutor de minimis dupa ce va verifica pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse comunitare nu depaseste pragul de 200.000 euro, echivalentul in lei.
11.5.(1) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, pastreaza evidenta detaliata a  ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza prezentei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat.
(2) Pentru realizarea acestei evidente, OTIMMC va transmite catre Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevazute.
11.6.(1) Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Programului vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze pe o perioada de 10 ani. 
(2) Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, precum si cele aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema sau prin legislatia nationala sau europeana aplicabila la momentul respectiv.
(3) Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.
(4)  In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.
11.7. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr.175, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine Departamentului pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism care va transmite Consiliului Concurentei informatiile necesare in vederea intocmirii inventarului ajutoarelor de stat, raportului anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania si registrului ajutoarelor de minimis.
11.8. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schema in termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art.6 al Ordonantei de Urgenta Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 137/2007.
11.9. Pe baza unei cereri scrise, Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
 
12. Confidentialitate
12.1. Documentele justificative depuse de catre solicitanti in cadrul Programului sunt confidentiale, membrii UPSEC avand obligatia de a nu dezvalui informatii mentionate in acestea catre terte persoane, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului, in exercitarea atributiilor ce le revin.
12.2. Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism si OTIMMC sunt autorizate sa publice, in orice forma si mediu, incluzand internetul, informatiile referitoare la numele beneficiarului, suma si/sau scopul AFN acordate, asezarea geografica a proiectului (localitatea si judetul).
 
13. Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului si recuperarea AFN
13.1.  Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face de catre UMCR din cadrul OTIMMC. 
13.2. Reprezentantii OTIMMC au dreptul sa verifice anuntat/inopinat atat la sediul operatorilor economici, cat si la cel al furnizorilor veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul Programului. Beneficiarul AFN trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantului  OTIMMC asupra utilizarii AFN acordate prin Program.
13.3. In cazul in care in urma controalelor efectuate de reprezentantii OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine AFN, au schimbat destinatia AFN, sau se constata ca nu au fost indeplinite conditiile prevazute in contract si prezenta procedura, UMCR va instiinta si va propune ordonatorului tertiar de credite al fiecarui OTIMMC recuperarea totala sau partiala a AFN si va anunta Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism ca a fost declansata recuperarea ajutorului de minimis.
 Sumele care rezulta din recuperarea facilitatilor acordate prin Program au regimul juridic de creante fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile Ordinului Ministrului nr. 1532/2012 privind aplicarea art. 18 din OG 117/2006. 
13.4. Beneficiarii AFN au obligatia de a raporta efectele participarii la Program catre UMCR din cadrul OTIMMC pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator acordarii AFN, prin completarea si transmiterea prin posta/ e-mail/fax  a formularului de raportare tehnica prevazut in anexa nr. 9 la prezenta procedura. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnica este 1 - 30 iunie a anului urmator expirarii exercitiului financiar de referinta.
In cazul neindeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finantare derulate de catre Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism pentru o perioada de 3 ani. 
        13.5. Verificarea pe teren se realizeaza de catre UMCR din cadrul OTIMMC, cel putin o data pe an, timp de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii AFN (2015, 2016, 2017). 
13.6. UMCR monitorizeaza indeplinirea indicatorilor stabiliti prin cererea de finantare pentru masurarea atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului.
13.7. Nerespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de AFN duce la recuperarea ajutorului acordat.
13.8. In situatia in care, pe durata derularii programului, beneficiarul ajunge in situatia de faliment, dizolvare sau insolventa se va proceda la recuperarea bunurilor achizitionate prin Program.
 
14. Precizari
Documentele originale depuse de catre beneficiari in vederea eliberarii AFN in cadrul Programului vor fi pastrate la sediul OTIMMC, la dispozitia operatorilor economici, in vederea ridicarii de catre acestia, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2014.
Prezenta procedura se aproba prin Ordin de Ministru si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
 
Sursa: http://www.aippimm.ro/
 
Citeste in pagina 6 despre PROCEDURA de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri
Urmareste-ne pe Google News

Ultimele NOUTATI

Speranta de viata creste continuu. Dar este acesta un lucru bun?
Analize

Speranta de viata creste continuu. Dar este acesta un lucru bun?

In urma cu 250 de ani, pe la 1770, speranta de viata la nivel mondial era de doar 29 de ani. Astazi ea a ajuns la 73 de ani, gratie imbunatatirii considerabile a conditiilor de trai (igiena mai buna,...
today23 Mai. 2022
Pandemia creeaza un nou miliardar la fiecare 30 de ore. Averile superbogatilor au crescut in 2 ani de Covid cat in 23 de ani la un loc
Companii

Pandemia creeaza un nou miliardar la fiecare 30 de ore. Averile superbogatilor au crescut in 2 ani de Covid cat in 23 de ani la un loc

Se stie foarte bine faptul ca orice criza naste oportunitate, iar pandemia nu a facut exceptie de la aceasta lege nescrisa a lumii antreprenoriale. Au existat domenii de afaceri care au inregistrat...
today23 Mai. 2022
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit. Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Adauga comentariu

Partenerii nostri

Te-ar putea interesa si

Cum a reusit Romania sa nu se atinga de niciun ban primit prin PNRR. Ministru: Cu toata sinceritatea, alte tari s-au organziat mai bine
Ultimele stiri economice

Cum a reusit Romania sa nu se atinga de niciun ban primit prin PNRR. Ministru: Cu toata sinceritatea, alte tari s-au organziat mai bine

today23 Mai. 2022
Razboiul din Ucraina: cat de scumpa va fi nota de plata pentru Romania. Suntem in prima linie a crizei umanitare si geopolitice
Ultimele stiri economice

Razboiul din Ucraina: cat de scumpa va fi nota de plata pentru Romania. Suntem in prima linie a crizei umanitare si geopolitice

today23 Mai. 2022
Cine va mai plati pensii si salarii, in viitor? Forta de munca din Romania, din ce in ce mai putina. Scadere masiva pana in 2030
Ultimele stiri economice

Cine va mai plati pensii si salarii, in viitor? Forta de munca din Romania, din ce in ce mai putina. Scadere masiva pana in 2030

today23 Mai. 2022
Amenda care a crescut de 12 ori: ce nu mai au voie sa faca romanii pe strada, legea a trecut de Senat
Ultimele stiri economice

Amenda care a crescut de 12 ori: ce nu mai au voie sa faca romanii pe strada, legea a trecut de Senat

today23 Mai. 2022

Aboneaza-te la Newsletterul Gratuit.
Zilnic in Inboxul tau.

Vrei sa fii la curent cu cele mai noi articole despre Antreprenoriat, Economie, Imobiliare, Auto, IT&C si sa primesti GRATUIT Raportul Special:

"7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
x